سالن میمنت یک و دو هتل معین

  • عکس سالن سالن میمنت یک و دو هتل معین 3811
  • عکس سالن سالن میمنت یک و دو هتل معین 3812
  • عکس سالن سالن میمنت یک و دو هتل معین 3813

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

رقص نور
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی