مجموعه های شهر شیراز

جستجو در تاریخ 1397/07/20


هتل الیزه

هتل الیزه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 150 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,174,312 تومان
هتل ستارگان

هتل ستارگان شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 120 نفر
شروع قیمت از 300,000 255,000 تومان
هتل بزرگ

هتل بزرگ شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 2,293,578 تومان
هتل بین المللی پارس

هتل بین المللی پارس شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 270 نفر
شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل چمران

هتل چمران شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 400 نفر
شروع قیمت از 4,862,385 4,497,706 تومان
هتل زندیه

هتل زندیه شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 180 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 1,949,541 تومان
هتل پرسپولیس

هتل پرسپولیس شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 250 نفر
شروع قیمت از 2,500,000 2,250,000 تومان
هتل رویال

هتل رویال شیراز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 110 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 1,903,670 تومان
هتل پارک سعدی

هتل پارک سعدی شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 925,000 تومان
هتل کریم خان

هتل کریم خان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 75 نفر
شروع قیمت از 458,716 تومان
هتل پارسیان

هتل پارسیان شیراز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 170 نفر
شروع قیمت از 1,200,000 1,140,000 تومان