مجموعه های شهر کیش

جستجو در تاریخ 1401/02/31


مرکز همایش های بین المللی کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر750 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,834,862 تومان
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر
بدون قیمت
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 3,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 5,504,587 تومان
هتل مریم کیش

هتل مریم کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
شروع قیمت از 750,000 تومان
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر
شروع قیمت از 1,850,000 تومان
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
بدون قیمت
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت