تالار عروسی بام هتل بام

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
سن
رقص نور
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم