اتاق مذاکرات دو مرکز همایش های بین المللی

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
ویدئو پروژکتور