اتاق مذاکرات پنج مرکز همایش های بین المللی

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

ویدئو پروژکتور
تخته وایت برد