تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  • عکس سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4978
  • عکس سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4979
  • عکس سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4932
  • عکس سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4933

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور