فضای تابستانه بنیاد فرهنگی رافت


فضای تابستانه با ویو زیبا ظرفیت ۲۰۰نفر


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

نورپردازی
ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکشن