مجموعه های شهر یزد

جستجو در تاریخ 1403/03/27


هتل صفائیه یزد

هتل صفائیه یزد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 917,431 908,257 تومان
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر
شروع قیمت از 366,972 348,624 تومان
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر440 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 2,247,706 تومان
مشیرالممالک یزد

مشیرالممالک یزد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
بدون قیمت
باقرالعلوم یزد

باقرالعلوم یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
بدون قیمت
هتل داد یزد

هتل داد یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
هتل سیب و نار یزد

هتل سیب و نار یزد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر
بدون قیمت